Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Förbud mot infart med fordon


Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

Avser förbudet även trafik med moped klass I anges detpå en tilläggstavla.


Förbud mot trafik med moped klass II

Avser förbudet även trafik med moped klass I anges detpå en tilläggstavla.


Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur


Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Gäller förbudet inte terrängvagn anges det påen tilläggstavla.


Förbud mot ridning

Avser förbudet även ledande av riddjur anges det påen tilläggstavla.


Förbud mot gångtrafik


Begränsad fordonsbredd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över enviss bredd. Största tillåtna bredd anges påmärket.


Begränsad fordonshöjd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över enviss höjd om den fria höjden är lägre än4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd angespå märket.


Begränsad fordonslängd

Märket anger förbud mot trafik med fordon ellerfordonståg över en viss längd. Längstatillåtna längd anges på märket.


Minsta avstånd

Märket anger förbud mot att hålla kortareavstånd till framförvarande motordrivna fordon i sammafärdriktning än som anges på märket. Minstatillåtna avstånd anges på märket.


Förbud mot trafik med fordon

Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna.


Begränsad bruttovikt på fordon

Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.


Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.


Bärighetsklass

Vägens bärighetsklass anges på märket.


Begränsat axeltryck

Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.


Begränsat boggitryck

Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.


Förbud mot sväng i korsning

Förbudet gäller den korsning eller motsvarande sommärket är placerat i eller före. Märket kanavse flera korsningar. Sträckans längd anges dåpå en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efterförhållandena på platsen.


Förbud mot U-sväng

Förbudet gäller den korsning eller motsvarande sommärket är placerat i eller före. Märket kanavse flera korsningar. Sträckans längd anges dåpå en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efterförhållandena på platsen.


Förbud mot omkörning

Märket anger förbud mot att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märke C28, slut på...


Slut på förbud mot omkörning


Förbud mot omkörning med tung lastbil

Märket anger förbud mot att med en tung lastbil köraom andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder ochtvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudetgäller på den väg märket är uppsatt tillden plats där märke C30,...


Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

Avser förbudet även moped klass II anges detta påen tilläggstavla.


Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil


Hastighetsbegränsning

Märket anger förbud mot att föra fordon medhögre hastighet än den som anges på märket.Angivelsen gäller till den plats där en annanhastighetsbegränsning anges med märket, eller därmärke C32, tillfällig...


Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Märket används endast på en väg ellervägsträcka där försöksverksamhetpågår enligt förordningen omförsöksverksamhet med varierande högsta hastighet.Märket anger då att en tillfällig avvikelsefrån den varierande...


Stopp vid tull

Märket anger skyldighet att stanna för tullklarering.Fordonet skall stannas vid en stopplinje eller, om sådansaknas, vid märket. Texten under det vågrätastrecket anges på det språk som är lämpligt.


Stopp för angivet ändamål

Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som angesunder det vågräta strecket. Om märket äruppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som skallpassera signalen skall stanna vid rött ljus. Fordonet...


Förbud mot att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsengäller på den sida av vägen där märketär uppsatt. Angivelsen börjar gälla därmärket satts upp och gäller enligt vad som anges påen tilläggstavla, till den plats...


Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

De närmare föreskrifterna till märke C35,förbud mot att parkera fordon, gäller även tilldetta märke.


Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

De närmare föreskrifterna till märke C35,förbud mot att parkera fordon, gäller även tilldetta märke.


Datumparkering

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagarmed jämnt datum på den sida av vägen som harjämna adressnummer och på dagar med udda datum påden sida av vägen som har udda adressnummer. De närmareföreskrifterna till...


Förbud mot att stanna och parkera fordon

Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon. Denärmare föreskrifterna till märke C35, förbudmot att parkera fordon, andra till fjärde styckena gälleräven till detta märke.


Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul


Ändamålsplats

Märket anger att det är förbjudet att stanna ochparkera fordon för annat ändamål än detangivna. Om endast ett visst fordonsslag eller en visstrafikantgrupp får stanna och parkera anges det på entilläggstavla. Andra...


Slut på ändamålsplats

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändåtydligt framgår att ändamålsplatsen upphör.Andra ändamål kan anges på märket.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkaandra ändamål som får anges.


Vändplats

Märket anger en plats som är avsedd förvändning av fordon och att det är förbjudet attparkera fordon. Om i stället märke C39, förbud motatt stanna och parkera fordon, är infogat i märket angerdet att det är förbjudet...


Slut på vändplats

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändåtydligt framgår att vändplatsen upphör.


Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

Avser förbudet även moped klass II anges detpå en tilläggstavla.


Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I


Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon medtillkopplad släpvagn av annat slag änpåhängsvagn eller släpkärra. Avserförbudet även trafik med motordrivet fordon medtillkopplad påhängsvagn eller släpkärra...


Förbud mot trafik med tung lastbil

Avser förbudet även trafik med lätt lastbil angesdet på en tilläggstavla.


Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Avser förbudet även trafik med motorredskap klass I angesdet på en tilläggstavla.


Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med  orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.Tillsammans...